نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس و کد پستی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

آدرس و کد پستی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


شیراز - میدان ارم- پردیس ارم- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

تلفن گویا: 36132020

نمابر: 36136287301

کد پستی: 7194685155

ساعت کاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه  7:45  تا 15:45