پایگاههای اطلاعاتی کتاب لاتین و فارسی

                            پایگاههای اطلاعاتی کتاب لاتین

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

کتابخانه دیجیتالی لاتین و فارسی دانشگاه شیراز

همه موضوعات

اشتراکی

Project Gutenberg

همه موضوعات

آزاد

Z Library

همه موضوعات

آزاد

Open Library

همه موضوعات

آزاد

DOAB

همه موضوعات

آزاد

Canadian Libraries

همه موضوعات

آزاد

  HathiTrust  Digital library

  همه موضوعات

 آزاد

 NATIONAL ACADEMIES PRESS

 همه موضوعات

 آزاد

INTERNATINAL CHILDRENS DIGITAL LIBRARY

همه موضوعات

آزاد

LIBGEN

همه موضوعات

آزاد

Ketabkoo

همه موضوعات

آزاد

Open Book Publishers

همه موضوعات

 آزاد
 

 

 

 

                      پایگاه کتابهای الکترونیکی فارسی

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

کتابخانه دیجیتالی تبیان

همه موضوعات

آزاد

کتابخانه آنلاین شیعه

همه موضوعات

آزاد

کتابخانه الکترونیکی شیعه

همه موضوعات

آزاد