پایگاه اطلاعات علمی رایگان

نام پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

 arXiv


فیزیک ، ریاضیات ، علوم کامپیوتر ، زیست شناسی کمی ، امور مالی کمی ، آمار ، مهندسی برق و علم سیستم ها و اقتصاد

آزاد

 KnowledgE

همه موضوعات

آزاد

 Scientific Research

علوم زیستی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی

آزاد

 Oxford

همه موضوعات

آزاد

edneeZ

همه موضوعات

آزاد

CORE

همه موضوعات

آزاد

شبکه پژوهشگران ایرانی

همه موضوعات

آزاد

WSPAPERS

روزنامه های ایران و جهان

آزاد

ACADEMIC JOURNAL

همه موضوعات

آزاد

WILEY OPEN ACCESS

همه موضوعات

آزاد

CiteSeerx

 

علوم کامپیوتر و اطلاعات

آزاد

chemistry-ABC

علوم شیمی

آزاد

DOAJ

همه موضوعات

آزاد

Electronic Conference Proceedings Archive

فیزیک، انرژی و موضوعات وابسته

آزاد

SSRN

همه موضوعات

آزاد