روشندلان

این بخش در سال 1390 به همت ریاست محترم دانشگاه شیراز و معاونت محترم پژوهشی و با همکاری و پیگیری مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دراتاقی با زیربنای 30 متر مربع و با 3 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه برجسته نگاری (پرکینز) و یک پرینتر خط بریل و همچنین با تعداد 111 جلد کتاب به منظور سرویس دهی به دانشجویان روشندل راه اندازی گردیده است.

 

ساعت کار بخش روشندلان 8 صبح تا 16 می باشد.