اهدا منابع

بخش اهداء منابع ( ماده 14 آیین نامه کتابخانه ها ی دانشگاه شیراز )

 

کتابخانه مرکزی  دانشگاه شیراز همواره با اهداء تعداد  بسیار زیاد کتابها و مجموعه های اهدایی عمومی و تخصصی  از طرف افراد حقیقی (بزرگان ایران و فارس ، اساتید و دانشجویان و ... ) ،  افراد حقوقی ( ناشران ، دانشگاهها ، نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ) مواجه است که فرایند آن به شرح زیر می باشد:

 

-    ارسال فهرست عناوین کتابها و مجموعه ها از طرف اهداء کننده به بخش سفارشات .

 

-    بررسی در نرم افزار کتابخانه ، در صورت لزوم بازدید و تفکیک منابع مفید  و اعلام نتیجه به اهداء کننده بر اساس آیین نامه مصوب .

 

-    پذیرش و انجام امور منابع اهدایی مختلف بر اساس آیین نامه مصوب .

 

-    مبادله و اهداء منابع به کتابخانه های دیگر .