نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور مالی و اداری

امور مالی و اداری


وظایف عمومی بخش اداری و مالی کتابخانه مرکزی:

 

تدوین دستورالعمل ها و اولویت بندی های کاری بخش های کتابخانه

نظارت بر امور اداری و مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

برگزاری جلسه های دوره ای با رییس کتابخانه

برآورد و پیش بینی بودجه مورد نیاز سالانه کتابخانه های دانشگاه شیراز

پیگیری و جذب بودجه مورد نیاز و مصوب کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب کتابخانه و ارائه گزارش های مستند به رییس کتابخانه

نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم قرارداد ها و تفاهم نامه ها کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با سایر نهاد ها و سازمان ها