نسخ خطی

بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در سال 1382 با انتقال مجموعه اهدایی مرحوم شیخ عبدالنبی امامی به تعداد 1043 نسخه خطی، 417 نسخه چاپ سربی و 735 نسخه چاپ سنگی  از کتابخانه علامه طباطبایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز ایجاد گردید. سپس مجموعه اهدایی آقای نویدگویی، ناشر نامدار استان فارس شامل 344 عنوان کتاب چاپ سنگی و سربی، به علاوه مجموعه کتب چاپ سنگی و سربی قدیمی از مجموعه آسیایی و اهدائی صادق چوبک، به آن افزوده شده است.

طرح دیجیتالی سازی و سازماندهی این مجموعه از تیر ماه 1396 آغاز شده است. مجموعه نسخ خطی مراحل فهرست نویسی و آماده سازی و مرمت آنها انحام شده است  و کاربران می‌توانند با ارائه درخواست از نسخه دیجیتالی شده این آثار استفاده نمایند.