رئیس کتابخانه

 

 

دکتر فرزانه عفیفیان

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

پست الکترونیک:  fafif@rose.shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36260011   تلفن گویا: 36134320    نمابر: 36278301