نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش مرجع

بخش مرجع


منابع گردآوری شده در بخش مرجع در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد و مجموعه‌ای بالغ بر 3931 عنوان کتاب فارسی، 220 عنوان کتاب عربی و 2193 عنوان کتاب لاتین، متشکل از دایره المعارف ها، واژه نامه ها، سرگذشتنامه‌ها کتابشناسی‌ها و .... را در بر می‌گیرد. کتابهای این مجموعه براساس نظام رده بندی دهدهی دیویی تنظیم شده و به صورت قفسه باز در دسترس مراجعان قرار دارد. کلمه "راهنما" یا "م" مندرج در عطف این دسته از کتابها برای کتب فارسی و R" " برای کتابهای لاتین، مرجع بودن آنها را مشخص می‌کند. اطلاعات و مشخصات کتابهای مرجع از طریق جستجوی رایانه‌ای قابل دستیابی است. کتابهای مرجع به امانت داده نمی شوند، و تنها در محل کتابخانه قابل استفاده اند.